Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými zejména (nikoli však výlučně) prostřednictvím webového rozhraní www.besky.cz (dále jen „webové rozhraní“).

Správcem osobních údajů je:
Ing. Zuzana Bílková se sídlem Palkovice 255, 739 41 Palkovice
IČ 86891332
(dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
Doručovací adresa: Besky, Palkovická 2284, 738 01 Frýdek - Místek
Telefon: +420 739 201 195
Email: ahoj@besky.cz

I.
Základní ustanovení

1. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a příslušnými předpisy Evropské unie, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména odkazem na určitý identifikátor. Osobními údaji jsou především (nikoli však výlučně) identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, přihlašovací údaje do uživatelského účtu. Dále se jedná o kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. K dalším osobním údajům patří např. bankovní spojení, informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) a další obdobné informace.

II.
Zdroje, důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Správce získává a zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty, nebo osobní údaje, které získal na základě plnění objednávky a jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies (viz článek VII. těchto Zásad).

2. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze souvisejícího smluvního vztahu. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

3. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je dále oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení, newsletterů a činění dalších marketingových aktivit) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout na ahoj@besky.cz.

4. Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, tedy zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, max. po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. V rozsahu nutném pro splnění smlouvy nebo v rámci jiných zákonných důvodů je správce oprávněn předávat osobní údaje dalším subjektům. Příjemci osobních údajů jsou subjekty:
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Cookies

1. Správce používá na svém webovém rozhraní tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webového rozhraní mohou ukládat do Vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu apod.) prostřednictvím prohlížeče.

2. Správce využívá cookies za účelem zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, ke sběru anonymních dat a pro analytické účely. S ohledem na uvedené účely spočívá zákonný důvod pro zpracování těchto osobních údajů v oprávněných zájmech správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

3. Ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení můžete zamezit změnou nastavení Vašeho prohlížeče.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. V takovém případě novou verzi zásad zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.